Iran Toseeh Corporation

تولد کره مادیان ژوئن

کره ی مادیان ژوئن در تاریخ 1 اردیبهشت 1390 در باشگاه ایران توسعه متولد شد. کره مادیان، سالم، فرزند آفروناک و سومین کره ی ژوئن است.

بدین ترتیب، تعداد کره های متولد شده در ایران توسعه به 11 راس رسید.

June

 

 

 

 

 

گالری تصاویر