Iran Toseeh Corporation

شهر تفریحات > مشخصات پروژه > اصطبل های پروش اسب و کورس

 

اصطبل های پرورش اسب و کورس 

از تمامی مناطق طراحی شده برای مجموعه های مرتبط با اسب، اصطبل های پرورش و کورس اسب مساحتی معادل 73/156.391 متر مربع با زیر بنای 83/26.483 متر مربع را پوشش خواهد داد. مچنین، انتظار می رود که مالکین اسب ها مایل باشند در دوره های یکساله عضو باشگاه باشند. پیش بینی میشود که تعداد اسبهای اعضاء طی پنج سال اول از 800 رأس تجاوز ننماید.

گالری تصاویر