Iran Toseeh Corporation

مرکز سوارکاری

مرکز سوارکاری

به عنوان بخشی از مجموعه های مرتبط با اسب، پروژه شامل مرکز سوارکاری خواهد بود. در این مرکز بازدید کنندگان می توانند در صورتیکه در منازل خود جای کافی برای اسب سواری ندارند یا مایل به شرکت در مسابقات می باشند، اسب سواری کنند. در مجموع، مرکز اسب سواری مساحت 95/119.027 متر مربع با زیر بنای 95/35.257  متر مربع را در بر میگیرد.

گالری تصاویر