Iran Toseeh Corporation

 فضاهای نمایشگاهی، انبار و صنعت بسته بندی

پروژه همچنین تأمین کننده فضاهای نمایشگاهی، انبار و صنعت بسته بندی در مساحت 17.400متر مربع با زیر بنای 17.400 متر مربع خواهد بود. فضای سبز اطراف، راه ها، محوطه، برکه ها، و پارکینگ 60/18.094 متر مربع را تشکیل میدهد. فضای نمایشگاه از تعدادی سالن تشکیل خواهد شد که برای تمامی نمایشگاه های تجاری، نمایشگاه های مصرف و رخدادهای خاص قابل استفاده خواهد بود. فضای انبار دارای فضاهای خشک و سرد جهت انبار کردن خواهد بود، در حالیکه سالن های بسته بندی برای صنایع بسته بندی قابل استفاده می باشند.

گالری تصاویر